รับเป็นวิทยากรบรรยาย

รับเป็นวิทยากรในการจัดสัมมนาด้านบัญชีและภาษี รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษในวิชาสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานจากบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลก

รายละเอียดการรับเป็นวิทยากรบรรยาย

เหตุผลที่ควรใช้บริการรับเป็นวิทยากรบรรยาย

บริษัท เอทีแอล กฎหมายธุรกิจและการบัญชี จำกัด เกิดจากการรวมตัวกันของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานจากบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลก (Big4) จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ความรู้ ความชำนาญ ที่นำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ฟังนั้น สามารถเข้าใจได้ง่าย และมีความถูกต้องตรงตามหลักการสากล

ค่าใช้จ่ายในการรับเป็นวิทยากรบรรยาย

อัตราค่าบริการรับเป็นวิทยากรบรรยาย ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเนื้อหาที่บรรยาย และระยะเวลาในการบรรยายเป็นสำคัญ