วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท เอทีแอล กฎหมายธุรกิจและการบัญชี จำกัด เล็งเห็นว่าหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจคือข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันเวลา บริษัทฯ จึงได้พัฒนาศักยภาพงานบัญชีและสอบบัญชีในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

  • มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการให้บริการ การปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี และประมวลรัษฎากร เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพงานบริการวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ดำรงไว้ซึ่งหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกหมวดหมู่
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของพนักงาน