เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอทีแอล กฎหมายธุรกิจและการบัญชี จำกัด เป็นองค์กรวิชาชีพที่มุ่งดำเนินงานบริการวิชาชีพครบวงจร อาทิ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน การวางระบบบัญชี การทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ และ รับเป็นวิทยากรบรรยายบัญชีภาษี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็ว และได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการ

ความเป็นมา

บริษัท เอทีแอล กฎหมายธุรกิจและการบัญชี จำกัด เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้มีประสบการณ์การทำงานจากบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลก (Big4) ในการให้บริการวิชาชีพ ครบวงจร อีกทั้งบริษัทมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการให้บริการ การปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี ประมวลรัษฎากร และ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพงานบริการวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ มีประสิทธิภาพ