บริการ

มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพงานบัญชี

ควบคู่การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการรวดเร็ว ทันเวลา ในราคาที่เหมาะสม

รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการจัดตั้งบริษัท ด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการรวดเร็ว ทันเวลา ในราคาที่เหมาะสม

รับจดทะเบียนพาณิชย์

รับจดทะเบียนพาณิชย์ทั้งกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล หรือกิจการร่วมค้า และ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น บุคคลธรรมดา บริการรวดเร็ว ทันเวลา ในราคาที่เหมาะสม

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการบัญชี ด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการรวดเร็ว ทันเวลา ในราคาที่เหมาะสม

รับตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง มุ่งเน้นคุณภาพของงานตรวจสอบ ความตรงต่อเวลา และ ดำรงไว้ซึ่งหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกหมวดหมู่

รับวางแผนภาษี

รับวางแผนภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ให้คำแนะนำโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนภาษีโดยตรง ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการด้านภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

รับวางระบบบัญชี

รับวางระบบบัญชี กำหนดผังทางเดินเอกสาร การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์กร และ ระบบการควบคุมภายในองค์กรที่ดี โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานโดยตรง

งานทะเบียนธุรกิจ

รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร รับขึ้นทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม ให้บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ Visa รับจดทะเบียนเลิกบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมชำระบัญชี ฯลฯ

รับเป็นวิทยากรบรรยาย

รับเป็นวิทยากรในการจัดสัมมนาด้านบัญชีและภาษี รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษในวิชาสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานจากบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลก