รับวางระบบบัญชี

บริการรับวางระบบบัญชีโดยเชี่ยวชาญการวางระบบบัญชีของธุรกิจทุกประเภท อาทิ ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ร้านอาหาร เป็นต้น ในราคาที่เหมาะสม

รายละเอียดการบริการรับวางระบบบัญชี

เหตุผลที่ควรใช้บริการวางระบบบัญชีจากเรา

การวางระบบบัญชี คือ การวางรากฐานของการเริ่มต้นที่ดีของการดำเนินกิจการ เพราะจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนสำหรับนำมาใช้ในการบริหารกิจการ การวางระบบบัญชีจะต้องมีความสอดคล้องของแต่ละธุรกิจ เพื่อจะได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกิจการ รวมทั้งยังช่วยประเมินผลการดำเนินงานของกิจการและสามารถตรวจสอบได้

ขอบเขตการให้บริการ

 • ทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และการทำงานในเชิงลึกของลูกค้า
 • ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • อบรมพนักงานของบริษัทลูกค้า ให้เข้าใจถึงการทำงานในแบบใหม่
 • ติดตามผลการทำงาน และปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้น
 • จัดทำ Workflow ของการทำงาน รวมถึงระบุ Control ที่สำคัญ

ข้อดีของการใช้บริการวางระบบบัญชีจากเรา

 • โดยลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบาย และบริการที่ประทับใจจากทางบริษัท
 • ไม่ต้องเสียเวลา ลองผิดลองถูก ในการนำระบบบัญชีเข้ามาทดลองใช้
 • มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ด้านการวางระบบบัญชี
 • ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง
 • สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพื่อให้งานจดทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามหลักกฎหมาย
 • ช่วยให้ลูกค้าประหยัด เวลา และงบประมาณ ในด้านการวางระบบบัญชี
 • บริการรวดเร็ว และ ราคาที่เหมาะสม

ค่าใช้จ่ายในการวางระบบบัญชี

อัตราค่าบริการรับวางระบบบัญชี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ ลักษณะการควบคุมภายในของบริษัทลูกค้า และ ระยะเวลาในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถโทรสอบถามรายละเอียดอัตราค่าบริการโดยตรงจากผู้ประกอบการก่อนได้