รับทำบัญชี

บริการด้านการบัญชีครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการของงานบัญชีและภาษี อาทิ ให้คำแนะนำเรื่องเอกสารที่ถูกต้องสำหรับใช้ในกิจการ จัดทำและบันทึกบัญชี ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน งานประกันสังคม นำส่งภาษีฯ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้งานด้านบัญชี ภาษี ของกิจการมีคุณภาพ

รายละเอียดการบริการรับทำบัญชี

เหตุผลที่ควรใช้บริการรับทำบัญชีจากเรา

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง ที่กำลังเริ่มเติบโตควรหาสำนักงานบัญชี หรือ บริษัทรับทำบัญชี เป็นผู้ดูแลงานทางด้านบัญชีและภาษีให้ สำนักงานบัญชี จะช่วยทำบัญชีและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีให้ท่าน รวมถึงให้คำแนะนำด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการ ให้คำแนะนำด้านภาษีที่ถูกต้องให้แก่ท่าน เนื่องจาก สำนักงานบัญชี หรือ บริษัทรับทำบัญชี เป็นธุรกิจที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง และที่สำคัญค่าบริการราคาถูก

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการรับทำบัญชีครบวงจรจากเรา

 • ให้คำแนะนำด้านบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการ อาทิ เอกสารที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมเอกสาร
 • ผู้ทำบัญชีของเรามีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติตรงตามกฎหมายกำหนด
 • บริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
 • มีการวางแผนภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ รัดกุม ถูกต้อง และนำส่งทันเวลา
 • มีการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ตรงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ ประมวลรัษฎากร
 • มีการวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนกำไร และ ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท
 • มีการวางระบบการควบคุมภายในที่ดี และ ระบบบัญชีที่มีประสิิทธิภาพ ตามหลักการบัญชี
 • หมดปัญหาด้านบัญชีและภาษี ผู้ประกอบการไม่ต้องเป็นกังวล

ขอบเขตการให้บริการ

 • ให้คำปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร
 • ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ
 • บริการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ, วัตถุดิบ และงานระหว่างทำ
 • บริการจัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สินและตารางการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
 • บริการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation)
 • บริการจัดทำรายละเอียดยอดคงเหลือทางบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • บริการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารบัญชี
 • บริการจัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย อาทิ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53
 • บริการจัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30 (VAT)
 • บริการปิดบัญชีและส่งงบการเงินรายเดือน
 • บริการจัดทำประมาณการและยื่น ภ.ง.ด.51 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กลางปี)
 • บริการจัดทำและยื่น ภ.ง.ด.50 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)

ข้อดีของการใช้บริการรับทำบัญชีจากเรา

 • โดยลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบาย และบริการที่ประทับใจจากทางบริษัท
 • เรามีทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์โดยตรงในงานบัญชี
 • ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง
 • สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพื่อให้งานบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามหลักกฎหมาย
 • จัดเตรียมเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และ ตรงตามหลักกฎหมาย
 • บริการรวดเร็ว และ ราคาที่เหมาะสม

ค่าบริการทำบัญชี

ค่าบริการทำบัญชีเริ่มต้นที่ 1,500 บาท ซึ่งโดยทั่วไปแล้วค่าบริการทำบัญชีจะแตกต่างกันไป เนื่องจากขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ ปริมาณรายการค้า และความซับซ้อนของธุรกิจ หากมีรายการค้าน้อยหรือไม่มีรายการค้าเลยอาจรับเหมาเป็นรายปี อีกทั้งขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างสำนักงานบัญชี กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องราคาโดยตรงจากผู้ประกอบการก่อนได้

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายเดือน)

จำนวนรายการ     1 – 20   รายการ  อัตราค่าบริการ    1,500    บาทต่อเดือน
จำนวนรายการ   21 – 40   รายการ  อัตราค่าบริการ    2,000    บาทต่อเดือน
จำนวนรายการ   41 – 60   รายการ  อัตราค่าบริการ    2,500    บาทต่อเดือน
จำนวนรายการ   61 – 80   รายการ  อัตราค่าบริการ    3,000    บาทต่อเดือน
จำนวนรายการ   81 – 120   รายการ  อัตราค่าบริการ    3,500    บาทต่อเดือน
จำนวนรายการ   121 – 170   รายการ  อัตราค่าบริการ    4,000    บาทต่อเดือน
จำนวนรายการ   171 – 300   รายการ  อัตราค่าบริการ    4,500    บาทต่อเดือน
จำนวนรายการ   300   รายการขึ้นไป  พิจารณาอัตราค่าบริการตามความเหมาะสม

 

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายปี)

จำนวนรายการ    80   รายการต่อปี  อัตราค่าบริการ    7,000    บาทต่อปี
จำนวนรายการ   150  รายการต่อปี  อัตราค่าบริการ    12,000    บาทต่อปี
จำนวนรายการ   200   รายการต่อปี  อัตราค่าบริการ    15,000    บาทต่อปี