รับตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง ผนวกกับประสบการณ์การทำงานจากบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลก (Big4) จึงมั่นใจได้ว่ามีความถูกต้อง มีคุณภาพ และ ตรงต่อเวลา อีกทั้งเรายังให้บริการแก่ท่านในราคาที่เหมาะสม นอกจากนั้น

“บริษัทเอทีแอล กฎหมายธุรกิจและการบัญชี เป็นบริษัทที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีไว้อย่างถูกต้องกับสภาวิชาชีพบัญชี และมีการวางหลักประกันเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในการให้บริการตรวจสอบบัญชีจากเรา”

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีงบเปล่า 6,000 บาท ส่วนงบที่มีรายการเคลื่อนไหวพิจารณาตามปริมาณเอกสาร ความซับซ้อน และประเภทของธุรกิจ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถโทรสอบถามรายละเอียดอัตราค่าบริการโดยตรงจากผู้ประกอบการก่อนได้

รายละเอียดการบริการตรวจสอบบัญชี

เหตุผลที่ควรใช้บริการตรวจสอบบัญชีจากเรา

  • เราเน้นคุณภาพ รวดเร็ว ทันเวลา และ ราคาเหมาะสม
  • เรามีประสบการณ์การทำงานจากบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลก (Big4) จึงมั่นใจได้ว่ามีความถูกต้อง มีคุณภาพ และ ตรงต่อเวลา
  • เราใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบบัญชีสมัยใหม่ โดยมีการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี และวางแผนการตรวจสอบบัญชีอย่างรัดกุม
  • เราใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบ ทำให้งานตรวจสอบบัญชีมีประสิทธิภาพมากกว่าการตรวจสอบปกติ
  • เรามีการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี
  • เรามีการทำหนังสือเสนอแนะแก่ผู้บริหารในกรณีที่เจอข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน

ขอบเขตการให้บริการ

  • จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแม่บทการบัญชีฯ
  • ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้มีประสบการณ์จากบริษัทตรวจสอบฯ Big4
  • จัดทำรายงานเสนอข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ตรวจพบ (ถ้ามี)
  • บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์

อัตราค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี

อัตราค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ ปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า และ ระยะเวลาในการทำงานเป็นสำคัญ

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 6,000 บาท (สำหรับงบเปล่าที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี)