รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์โดยตรง บริการรวดเร็ว ทันเวลา ในราคาที่เหมาะสม ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคารวมเพียง 4,900 บาท

รายละเอียดการบริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

เหตุผลที่ควรใช้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากเรา

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนมีขั้นตอนที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยตรง เพื่อให้งานจดทะเบียนดำเนินการไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์ในการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่ยาวนานของเรา ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน อีกทั้งสามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพื่อให้งานจดทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามหลักกฎหมาย

ขอบเขตการให้บริการ

 • จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลห้างหุ้นส่วน
  • แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อห้าง
  • แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจ
  • แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ / สาขา
  • แก้ไขดวงตราสาคัญของห้างหุ้นส่วน
  • แก้ไขรายละเอียดของผู้เป็นหุ้นส่วน
 • จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน
 • จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

ข้อดีของการใช้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากเรา

 • ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบาย และบริการที่ประทับใจจากเรา
 • เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะจดทะเบียนบริษัท แต่ไม่มีเวลาในการดำเนินการด้วยตนเอง
 • เรามีประสบการณ์โดยตรงในงานจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 • ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง
 • สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพื่อให้งานจดทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามหลักกฎหมาย
 • จัดเตรียมเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และ ตรงตามหลักกฎหมาย
 • บริการรวดเร็ว และ ราคาที่เหมาะสม

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนเพียง 4,900 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์)