รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการจัดตั้งบริษัท โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์โดยตรง บริการรวดเร็ว ทันเวลา ในราคาที่เหมาะสม ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท) ราคารวมเพียง 9,900 บาท

รายละเอียดการบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

เหตุผลที่ควรใช้บริการจดทะเบียนบริษัทจากเรา

การจัดตั้งบริษัทมีขั้นตอนที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยตรง เพื่อให้งานจดทะเบียนดำเนินการไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์ในการรับจดทะเบียนบริษัทที่ยาวนานของเรา ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน นอกจากนั้นเราไม่เพียงแค่ให้บริการจดทะเบียนบริษัทเท่านั้น แต่เรายังให้คำปรึกษาและช่วยวางแผนธุรกิจของลูกค้า เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

ขอบเขตการให้บริการ

 • จองชื่อนิติบุคคล (ชื่อบริษัท)
 • จัดทำและจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้น และ อำนาจกรรมการ
 • แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และ สำนักงานสาขาของบริษัท
 • แก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท และ ดวงตราสำคัญ
 • แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์ของการประกอบกิจการ
 • แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
 • แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
 • จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด
 • การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท
 • บริการเอกสารหลักฐานเกี่ยวเนื่อง เช่น ใบชำระค่าหุ้น, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เป็นต้น
 • บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการจัดทำบัญชี และ ภาษีอากร

ข้อดีของการใช้บริการจดทะเบียนบริษัทจากเรา

 • โดยลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบาย และบริการที่ประทับใจจากทางบริษัท
 • เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะจดทะเบียนบริษัท แต่ไม่มีเวลาในการดำเนินการด้วยตนเอง
 • เรามีทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์โดยตรงในงานจดทะเบียนบริษัท
 • ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง
 • สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพื่อให้งานจดทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามหลักกฎหมาย
 • จัดเตรียมเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และ ตรงตามหลักกฎหมาย
 • บริการรวดเร็ว และ ราคาที่เหมาะสม

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท (ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท) เพียง 9,900 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์)