งานทะเบียนธุรกิจ

บริษัท เอทีแอล กฎหมายธุรกิจและการบัญชี จำกัด ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูง ดำเนินการจดทะเบียนทุกขั้นตอนถูกต้องตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทาง ราชการกำหนด บริการด้วยความรวดเร็ว ในราคายุติธรรม พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดงานทะเบียนธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนอื่นๆ

ค่าบริการเพียง 3,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และค่าอากรแสตมป์)

ค่าบริการเพียง 3,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒฯ ซึ่งคำนวณตามอัตราของทุนที่เพิ่มขึ้นในอัตราแสนละ 500 บาท เศษของแสนคิดเป็นหนึ่งแสน)

ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ ภายใน 15 วันนับแต่กิจการมีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ค่าบริการเพียง 3,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)

ค่าบริการเพียง 3,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า กรรมการจะต้องเซ็นต์เอกสารต่อหน้าเท่านั้น (อาจมีค่าธรรมเนียมอื่น กรณีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียกเก็บเพิ่มเติม)

ค่าบริการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท – ห้างหุ้นส่วน ราคาเพียง 3,000 บาท

  • จดทะเบียนเลิกบริษัท – เสร็จสิ้นการชำระบัญชี (กรณีบริษัทไม่ได้จด Vat) ค่าบริการ 17,000 บาท
  • จดทะเบียนเลิกบริษัท – เสร็จสิ้นการชำระบัญชี (กรณีบริษัทจด Vat) ค่าบริการ 20,000 บาท

จัดทำงบการเงิน และ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ค่าบริการ 8,000 บาท

ค่าบริการจัดทำ ภงด. 50 สำหรับงบเลิกบริษัท – เสร็จสิ้นการชำระบัญชี ราคาเพียง 2,000 บาท

ค่าใช้จ่ายงานทะเบียนอื่นๆ

ราคาเริ่มต้นเพียง 24,500 บาท (บริการรวดเร็ว ติดตามผลได้ตลอดเวลา)

ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 8,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน)

ค่าบริการฉบับละ 50 บาท และค่าธรรมเนียมการคัดหนังสือฯ ฉบับละ 500 บาท (จ่ายชำระให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

ค่าบริการฉบับละ 50 บาท และค่าธรรมเนียมการคัดหนังสือฯ ฉบับละ 200 บาท (จ่ายชำระให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

ค่าบริการฉบับละ 50 บาท และค่าธรรมเนียมการคัดหนังสือฯ ฉบับละ 100 บาท (จ่ายชำระให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

ค่าบริการฉบับละ 50 บาท และค่าธรรมเนียมการคัดหนังสือฯ ตามใบเสร็จที่ได้รับจากการจ่ายชำระให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า