ค่าบริการ

อัตราค่าบริการงานจดทะเบียน

ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคารวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพียง 4,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด (ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท) ราคารวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพียง 9,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ค่าบริการจดทะเบียนพาณิชย์ – ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ราคาเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ค่าบริการเพียง 3,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและค่าอากรแสตมป์)

ค่าบริการเพียง 3,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งคำนวณตามอัตราของทุนที่เพิ่มขึ้นในอัตราแสนละ 500 บาท เศษของแสนคิดเป็นหนึ่งแสน)

ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ ภายใน 15 วันนับแต่กิจการมีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ค่าบริการเพียง 3,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมฯ)

ค่าบริการเพียง 3,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า กรรมการจะต้องเซ็นต์เอกสารต่อหน้าเท่านั้น (อาจมีค่าธรรมเนียมอื่น กรณีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียกเก็บเพิ่มเติม)

ค่าบริการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ – หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ราคาเพียง 3,000 บาท

  • จดทะเบียนเลิกบริษัท – เสร็จสิ้นการชำระบัญชี (กรณีบริษัทไม่ได้จด Vat) ค่าบริการ 17,000 บาท
  • จดทะเบียนเลิกบริษัท – เสร็จสิ้นการชำระบัญชี (กรณีบริษัทจด Vat) ค่าบริการ 20,000 บาท
  • จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน – เสร็จสิ้นการชำระบัญชี (กรณีบริษัทไม่ได้จด Vat) ค่าบริการ 12,000 บาท
  • จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน – เสร็จสิ้นการชำระบัญชี (กรณีบริษัทจด Vat) ค่าบริการ 15,000 บาท

จัดทำงบการเงิน และ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ค่าบริการ 8,000 บาท

ค่าบริการจัดทำ ภงด. 50 สำหรับงบเลิกบริษัท/ห้างหุ้นส่วน – เสร็จสิ้นการชำระบัญชี ราคาเพียง 2,000 บาท (ไม่รวมค่าภาษีอากรที่ต้องชำระ และเบี้ยปรับอื่นๆ)

อัตราค่าบริการทำบัญชี - ภาษี

 

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายเดือน)

อัตราค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือน                     เริ่มต้นที่ เดือนละ 2,000 บาท


อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายปี)

Package        จำนวนรายการ   อัตราค่าบริการ
  Year S ไม่เกิน    50    รายการต่อปี  7,000     บาทต่อปี
  Year M ไม่เกิน   100   รายการต่อปี  12,000   บาทต่อปี
  Year L ไม่เกิน    150   รายการต่อปี  15,000   บาทต่อปี

หมายเหตุ : Package year ท่านจะต้องทำการยื่นภาษี ได้แก่ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภ.พ.30 , รายงานภาษีซื้อ-ขาย และนำส่งเงินให้กับประกันสังคม ด้วยตัวเองเป็นรายเดือน ทางบริษัทฯจะดูแลในเรื่องการบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี และยื่นแบบภาษีประจำปี โดยท่านจะต้องจัดส่งเอกสารประกอบการลงบัญชีให้ทางบริษัทฯ ทุกๆ 6 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อัตราค่าบริการรับวางระบบบัญชี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ ลักษณะการควบคุมภายในของบริษัทลูกค้า และ ระยะเวลาในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถโทรสอบถาม หรือ ส่ง E-mail สอบถามรายละเอียดอัตราค่าบริการโดยตรงจากผู้ประกอบการก่อนได้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
อัตราค่าบริการวางแผนภาษี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ ลักษณะรายการค้า และ ระยะเวลาในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถโทรสอบถาม หรือ ส่ง E-mail สอบถามรายละเอียดอัตราค่าบริการโดยตรงจากผู้ประกอบการก่อนได้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี

อัตราค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ ปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า และ ระยะเวลาในการทำงานเป็นสำคัญ

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 6,000 บาท (สำหรับงบเปล่าที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อัตราค่าบริการวางแผนภาษี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ ลักษณะรายการค้า และ ระยะเวลาในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถโทรสอบถาม หรือ ส่ง E-mail สอบถามรายละเอียดอัตราค่าบริการโดยตรงจากผู้ประกอบการก่อนได้

อัตราค่าบริการงานทะเบียนอื่นๆ

ราคาเริ่มต้นเพียง 24,500 บาท (บริการรวดเร็ว ติดตามผลได้ตลอดเวลา)

ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 8,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน)

ค่าบริการฉบับละ 50 บาท และค่าธรรมเนียมการคัดหนังสือฯ ตามใบเสร็จที่ได้รับจากการจ่ายชำระให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  • ค่าธรรมเนียมการคัดหนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับละ 500 บาท (จ่ายชำระให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
  • ค่าธรรมเนียมการคัดหนังสือรับรอง และ วัตถุประสงค์บริษัท ฉบับละ 200 บาท (จ่ายชำระให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
  • ค่าธรรมเนียมการคัดใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท (จ่ายชำระให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)