ค่าบริการ

อัตราค่าบริการงานจดทะเบียน

ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคารวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพียง 4,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด (ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท) ราคารวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพียง 9,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ค่าบริการจดทะเบียนพาณิชย์ – ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ราคาเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ค่าบริการเพียง 3,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและค่าอากรแสตมป์)

ค่าบริการเพียง 3,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งคำนวณตามอัตราของทุนที่เพิ่มขึ้นในอัตราแสนละ 500 บาท เศษของแสนคิดเป็นหนึ่งแสน)

ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ ภายใน 15 วันนับแต่กิจการมีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ค่าบริการเพียง 3,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมฯ)

ค่าบริการเพียง 3,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า กรรมการจะต้องเซ็นต์เอกสารต่อหน้าเท่านั้น (อาจมีค่าธรรมเนียมอื่น กรณีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียกเก็บเพิ่มเติม)

ค่าบริการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ – หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ราคาเพียง 3,000 บาท

  • จดทะเบียนเลิกบริษัท – เสร็จสิ้นการชำระบัญชี (กรณีบริษัทไม่ได้จด Vat) ค่าบริการ 17,000 บาท
  • จดทะเบียนเลิกบริษัท – เสร็จสิ้นการชำระบัญชี (กรณีบริษัทจด Vat) ค่าบริการ 20,000 บาท
  • จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน – เสร็จสิ้นการชำระบัญชี (กรณีบริษัทไม่ได้จด Vat) ค่าบริการ 12,000 บาท
  • จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน – เสร็จสิ้นการชำระบัญชี (กรณีบริษัทจด Vat) ค่าบริการ 15,000 บาท

จัดทำงบการเงิน และ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ค่าบริการ 8,000 บาท

ค่าบริการจัดทำ ภงด. 50 สำหรับงบเลิกบริษัท/ห้างหุ้นส่วน – เสร็จสิ้นการชำระบัญชี ราคาเพียง 2,000 บาท (ไม่รวมค่าภาษีอากรที่ต้องชำระ และเบี้ยปรับอื่นๆ)

อัตราค่าบริการทำบัญชี - ภาษี

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายเดือน)

จำนวนรายการ     1 – 20   รายการ  อัตราค่าบริการ    1,500    บาทต่อเดือน
จำนวนรายการ   21 – 40   รายการ  อัตราค่าบริการ    2,000    บาทต่อเดือน
จำนวนรายการ   41 – 60   รายการ  อัตราค่าบริการ    2,500    บาทต่อเดือน
จำนวนรายการ   61 – 80   รายการ  อัตราค่าบริการ    3,000    บาทต่อเดือน
จำนวนรายการ   81 – 120   รายการ  อัตราค่าบริการ    3,500    บาทต่อเดือน
จำนวนรายการ   121 – 170   รายการ  อัตราค่าบริการ    4,000    บาทต่อเดือน
จำนวนรายการ   171 – 300   รายการ  อัตราค่าบริการ    4,500    บาทต่อเดือน
จำนวนรายการ   300   รายการขึ้นไป  พิจารณาอัตราค่าบริการตามความเหมาะสม


อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายปี)

จำนวนรายการ    80   รายการ  อัตราค่าบริการ    7,000    บาทต่อปี
จำนวนรายการ   150  รายการ  อัตราค่าบริการ    12,000    บาทต่อปี
จำนวนรายการ   200   รายการ  อัตราค่าบริการ    15,000    บาทต่อปี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อัตราค่าบริการรับวางระบบบัญชี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ ลักษณะการควบคุมภายในของบริษัทลูกค้า และ ระยะเวลาในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถโทรสอบถาม หรือ ส่ง E-mail สอบถามรายละเอียดอัตราค่าบริการโดยตรงจากผู้ประกอบการก่อนได้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
อัตราค่าบริการวางแผนภาษี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ ลักษณะรายการค้า และ ระยะเวลาในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถโทรสอบถาม หรือ ส่ง E-mail สอบถามรายละเอียดอัตราค่าบริการโดยตรงจากผู้ประกอบการก่อนได้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี

อัตราค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ ปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า และ ระยะเวลาในการทำงานเป็นสำคัญ

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 6,000 บาท (สำหรับงบเปล่าที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อัตราค่าบริการวางแผนภาษี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ ลักษณะรายการค้า และ ระยะเวลาในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถโทรสอบถาม หรือ ส่ง E-mail สอบถามรายละเอียดอัตราค่าบริการโดยตรงจากผู้ประกอบการก่อนได้

อัตราค่าบริการงานทะเบียนอื่นๆ

ราคาเริ่มต้นเพียง 24,500 บาท (บริการรวดเร็ว ติดตามผลได้ตลอดเวลา)

ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 8,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน)

ค่าบริการฉบับละ 50 บาท และค่าธรรมเนียมการคัดหนังสือฯ ตามใบเสร็จที่ได้รับจากการจ่ายชำระให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  • ค่าธรรมเนียมการคัดหนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับละ 500 บาท (จ่ายชำระให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
  • ค่าธรรมเนียมการคัดหนังสือรับรอง และ วัตถุประสงค์บริษัท ฉบับละ 200 บาท (จ่ายชำระให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
  • ค่าธรรมเนียมการคัดใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท (จ่ายชำระให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)